Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności sklepu Unifarmer.pl

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez sklep internetowy działający pod adresem unitrailer.pl (dalej: „Sklep Unifarmer.pl” lub „Sklep”).

Dane osobowe Klientów Sklepu Unitrailer.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”);

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000);

3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U.2017.1219 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U.2017.1907 ze zm.).

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Unifarmer.pl jest Unitrailer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku (adres Spółki: ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik), wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000624998, NIP: 5213739921, REGON: 364800260 (dalej zwana: „Spółka” lub „My”).

 

Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@unitrailer.eu lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Kuźnicza 6-8; 21-040 Świdnik.

 

Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. od naszych Klientów. Klienci Sklepu Unifarmer.pl podają lub pozostawiają swoje dane osobowe na różnych etapach korzystania ze Sklepu. Dane te gromadzone są w szczególności:

1. podczas rejestracji konta użytkownika – otrzymujemy wówczas przede wszystkim: imię, nazwisko (a w przypadku firm: nazwę firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane do logowania, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji;

2. w trakcie składania zamówienia w Sklepie bez uprzedniej rejestracji konta użytkownika – otrzymujemy wówczas m.in.: imię, nazwisko (a w przypadku firm: nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz rodzaj zamawianego towaru, adres IP komputera, z którego złożono zamówienie;

3. podczas dokonywania przez Klienta płatności ceny za zakupiony w Sklepie towar – otrzymujemy wówczas m.in.: imię, nazwisko (a w przypadku firm: nazwę firmy) posiadacza rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej lub płatniczej;

4. przy zapisywaniu się do newslettera – otrzymujemy wówczas adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu;

5. w trakcie kontaktu z naszym Sklepem poprzez formularz kontaktowy – otrzymujemy wówczas m.in. adres e-mail oraz ewentualne dane osobowe zawarte w treści wiadomości;

6. w trakcie kontaktu z naszym Sklepem poprzez czat – otrzymujemy wówczas m.in. imię i adres poczty elektronicznej oraz ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie rozmowy;

7. przy skorzystaniu z usługi zwrotnego oddzwaniania – otrzymujemy wówczas m.in. numer telefonu, ewentualne inne dane osobowe przekazywane w trakcie rozmowy;

8. automatycznie podczas wizyty na stronach Sklepu Unifarmer.pl – otrzymujemy wówczas głównie informacje zebrane przez pliki cookies, które dotyczą np. sposobu korzystania ze usług Sklepu, najczęściej odwiedzanych stron w Sklepie, najczęściej wyszukiwanych lub kupowanych towarów.

 

Niekiedy, dane osobowe naszych Klientów zostają nam przekazane przez podmioty trzecie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy Klient rejestruje się w Sklepie poprzez opcję połączenia konta z innym serwisem. Wybierając tę opcję Klienci wyrażają zgodę na to, aby podmiot trzeci (administrator Google+, Facebook lub PayPal) przekazał nam część danych niezbędnych do założenia konta.

 

Nie przetwarzamy tzw. danych osobowych wrażliwych, a więc np. danych dotyczących zdrowia.

Przestrzegamy zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane. Przy planowaniu nowych projektów i działań wymagających przetwarzania danych osobowych, będziemy dokonywali dokładnej analizy, jakich danych potrzebujemy do ich realizacji.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. W poniższej tabeli przedstawiliśmy realizowane cele oraz wskazaliśmy adekwatne do nich podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

l.p.

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

1.

prowadzenie i obsługa konta w sklepie internetowym

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2.

realizacja złożonych zamówień

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy sprzedaży), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3.

rozpatrywanie reklamacji

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy sprzedaży w zakresie w jakim kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

4.

wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów podatkowych i przepisów rachunkowych

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

5.

ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

- ochrony i realizacji naszych praw,

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

6.

archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

- zabezpieczenia informacji m.in. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

7.

umożliwienie Klientom publikowania opinii o towarach oferowanych w Sklepie

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

8.

monitorowanie aktywności Klienta na stronach Sklepu oraz prowadzenie analiz i statystyk preferencji Klientów

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

- usprawnienia działania Sklepu;

- poprawy funkcjonalności świadczonych usług;

- doboru produktów i usług do potrzeb Klientów;

- optymalizacji procesu obsługi Klientów.

 (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

9.

odpowiedź na zapytania lub zgłoszenia skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu oraz archiwizacja treści takiej korespondencji

przy realizacji kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

po zakończeniu kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do:

- archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

10.

kontakt telefoniczny z Klientem

przy realizacji kontaktu przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

po zakończeniu kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do

- archiwizacji zapisu rozmowy na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

11.

wysyłka newslettera zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

12.

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym:

1) wyświetlanie treści marketingowych niedostosowanych do preferencji Klienta (reklama kontekstowa);

2) wyświetlanie treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta (reklama behawioralna), poprzedzone zautomatyzowanym przetwarzaniem danych, w tym profilowaniem;

3) organizowanie akcji promocyjnych;

4) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

- realizacji działań marketingowych;

- dopasowanie oferty do potrzeb Klienta;

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych naszych Klientów mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy.

Ponadto, dane osobowe naszych Klientów udostępniamy, w ściśle określonym zakresie, podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych. Głównie będą to podmioty wspierające nas w realizacji złożonych zamówień oraz w świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale także wykonujące na nasze zlecenie usługi niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub naszych prawnie uzasadnionych interesów. Do kategorii odbiorców danych osobowych naszych Klientów należeć więc będą:

1) firma pomagająca nam w administrowaniu i serwisowaniu sklepu internetowego – IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (adres Spółki: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) – dostawca oprogramowania IdoSell Shop, na którym oparty jest nasz Sklep,

2)  dostawcy usług utrzymania infrastruktury IT, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,

3) podmioty, które są właścicielami aplikacji wykorzystywanych na stronach Sklepu, aby zapewnić naszym Klientom dodatkowe funkcjonalności (np. aplikacje do komunikacji),

4)  dostawcy usług kurierskich i transportowych,

5) firmy realizujące płatności za zamówione towary,

6) banki, z którymi współpracujemy umożliwiając naszym Klientom zakup towarów na raty,

7) podmioty realizujące usługi kredytowe i/lub ubezpieczeniowe;

8) dostawca usług hostingowych,

9) firma, która świadczy dla nas usługi rachunkowo-księgowe,

10) współpracujące z nami kancelarie prawne,

11) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi konsultingowe lub audytowe,

12) agencje marketingowe.

 

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane osobowe celem realizacji zleconych przez nas usług, podpisujemy uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowach tych ściśle określamy cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych naszych Klientów

Danych osobowych naszych Klientów nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Sklep Unifarmer jest uczestnikiem programów:

1)  „Zaufane Opinie” – usługa świadczona przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres Spółki: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), numer KRS: 0000493884, oraz

2)    „Wiarygodne Opinie” – usługa świadczona przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333Wrocław), numer KRS: 0000357466.

Klient dokonujący zakupu w naszym Sklepie może wystawić opinię na temat dokonanej transakcji, a także wyrazić dobrowolną zgodę na przekazanie tej opinii wraz z jego danymi osobowymi do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. celem jej opublikowania w serwisach internetowych gromadzących takie opinie, a prowadzonych przez te podmioty.

 

Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe naszych Klientów będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz tawk.to inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

l.p.

Cele przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych

1.

prowadzenie i obsługa konta w Sklepie internetowym

przez okres prowadzenia konta, aż do momentu jego likwidacji

2.

realizacja złożonych zamówień

przez czas realizacji zamówienia

3.

rozpatrywanie reklamacji

do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej

4.

wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa

5.

ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

przez okresy niezbędne do ochrony naszych praw

6.

archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych

przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa

7.

umożliwienie Klientom publikowania opinii o towarach oferowanych w Sklepie

do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie opinii, która potraktowana zostanie jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

8.

prowadzenie analiz i statystyk aktywności i preferencji Klientów

do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu

9.

odpowiedź na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu oraz archiwizacja treści korespondencji

 

10.

kontakt telefoniczny z Klientem

do momentu cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny

11.

wysyłka newslettera zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe

do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych w tym celu

12.

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym:

1) reklama kontekstowa,

2) reklama behawioralna,

3) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.

do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

 

Ponadto, w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Prawa Klientów

Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każdy Klient naszego Sklepu ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Sklep, prawo uzyskania ich kopii, jak również prawo uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;

2) żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;

3) żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);

5) przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. formaty txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) danych osobowych dostarczonych przez Klienta oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zażądania, by dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Każdy Klient ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, przy czym może być to:

1) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Klienta – a więc gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża prywatności Klienta, lub

2) sprzeciw marketingowy – a więc gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klienci Sklepu mają prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody na przesyłanie newslettera może nastąpić poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera lub poprzez przesłanie do nas wiadomości na adres odo@unitrailer.eu

 

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. dzwoniąc do nas pod numer telefonu: 22 100 20 47 albo wysyłając do nas stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: odo@unitrailer.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Kuźnicza 6-8; 21-040 Świdnik. Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

 

Każdy Klient Sklepu ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jego prawa.

 

 

 

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Bez podania danych osobowych nie będzie można założyć konta w naszym Sklepie, złożyć zamówienia na towar, czy też zapisać się do newslettera. Niekiedy jednak przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie

Informacje o naszych Klientach oraz ich zachowaniach, które gromadzimy podczas korzystania ze Sklepu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec naszych Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie polega na zbieraniu danych oraz ich badaniu i ocenianiu (również w sposób zautomatyzowany) na potrzeby stworzenia profili klientów, obejmujących analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań naszych Klientów. Celem profilowania jest:

1) lepsze dopasowywanie oferty naszego Sklepu do preferencji konkretnego Klienta,

2) dostosowanie prezentowanych treści marketingowych do zainteresowań konkretnego Klienta – np. wyświetlanie na stronach Sklepu sugestii dotyczących podobnych produktów lub takich, które kupili inni Klienci,

3) prowadzenie przez nas analiz statystycznych na nasze wewnętrzne potrzeby,

4) zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez nasz Sklep.

 

Zbieramy również informacje o korzystaniu ze Sklepu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Sklepu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność Sklepu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Sklep (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

 

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe naszych Klientów zabezpieczamy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:

1. na stronach naszego Sklepu używamy bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;

2. dane osobowe przechowujemy na bezpiecznych serwerach;

3. w naszej Spółce dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzać mogą jedynie specjalnie upoważnieni do tego pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań,

4. opracowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowne procedury przetwarzania danych;

5. z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych naszych Klientów zawsze podpisujemy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których precyzyjnie określamy dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania,

6. dokładamy starań, aby podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

 

Pliki Cookies

Na stronach internetowych naszego Sklepu wykorzystujemy pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawy funkcjonalności świadczonych przez nas usług, w celu ulepszenia oferty Sklepu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

 

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali naszych Klientów.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-06
wszystko dobrze
2023-05-24
Realizacja zamówienia bardzo szybka i beż żadnych problemów.
pixel